ประวัติผู้สอน

นายโกสินทร์ ไชยชมภู
31 มีนาคม 2525
36 ปี
250 หมู่ที่ 1 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง เชียงราย 57160
081-020-5541
kosinwilly@hotmail.com
ระดับปริญญาตรี วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย
ระดับปริญญา่โท วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พ.ศ.2552-2555 ครู โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม